e-Podatki

Nieopodatkowane okulary dla komputerowców ze słabym wzrokiem. 2007-07-10


Pracodawca, który zafunduje okulary pracownikowi ślęczącemu całymi dniami przed komputerem, nie musi potrącać podatku od tego świadczenia.

(…) Pod warunkiem, że ochronę wzroku zaleci lekarz okulista. Bez jego zaświadczenia nie skorzystamy z podatkowego zwolnienia.

(…) Pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr148, poz.973, dalej rozporządzenie w sprawie bhp).

Ten przywilej nie dotyczy jednak wszystkich zatrudnionych. Skorzystają z niego tylko pracujący przy monitorach ekranowych, jeśli swoje obowiązki wykonują przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Ponadto potrzebę używania okularów musi potwierdzić lekarz okulista podczas badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. (…)

(…) Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp, pracownikowi przysługuje zwolnienie podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nieopodatkowane są "świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw". (…)
(źródło: Rzeczpospolita)