e-Podatki

Czy podatek Religi jest zgodny z prawem UE? 2007-06-26


Przekazywanie części składek z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na rzecz NFZ jest niezgodne z prawem wspólnotowym.

(…) Uchwalona pod koniec maja nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje, że ofiary wypadków drogowych będą leczone i rehabilitowane za pieniądze z polis OC kierowców. W praktyce oznacza to, że zakłady ubezpieczeń oddadzą Narodowemu Funduszowi Zdrowia część składek OC. W pierwszym roku ma to być ryczałt w wysokości 12 proc.

(…) Podmiotem, na rzecz którego uiszczana będzie opłata ryczałtowa, a także jej dysponentem, ma zostać NFZ. Fundusz będzie pobierał składkę (w postaci opłaty ryczałtowej) obciążającą dużą liczbę osób (podmiotów objętych obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego) zagrożonych ryzykiem wystąpienia określonego zdarzenia losowego (konieczność poniesienia kosztów leczenia ofiar spowodowanego wypadku komunikacyjnego).

(…) Wskutek ustanowienia opłaty ryczałtowej pojawi się więc w Polsce nowy ubezpieczyciel (NFZ), posiadający równocześnie status podmiotu prawa publicznego. Prawo wspólnotowe dopuszcza możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej tylko przez określone podmioty prawa publicznego. Wyczerpująca lista tych podmiotów zawarta jest w art. 4 Dyrektywy 73/239/EWG (pierwsza dyrektywa ubezpieczeniowa). Ustanowienie zakładem ubezpieczeń innego podmiotu niż wymieniony w tym przepisie podmiotu prawa publicznego jest zabronione przez prawo europejskie. Ponadto przyznanie przez państwo możliwości prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez podmiot publiczny stanowi naruszenie zasady liberalizacji działalności ubezpieczeniowej, wyrażonej w art. 51 ust. 2 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej.

(…) Artykuł 43 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej zakazuje naruszania swobody przedsiębiorczości, w szczególności przez stosowanie w prawie wewnętrznym przepisów utrudniających podjęcie działalności gospodarczej lub jej prowadzenie. Ustanowienie opłaty ryczałtowej uiszczanej przez zakłady ubezpieczeń narusza tę zasadę, gdyż doprowadza do nieproporcjonalnego oraz nieuzasadnionego zwiększenia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce.
(źródło: Gazeta Wyborcza)