e-Podatki

Czy pobranie kaucji zwrotnej podlega opodatkowaniu VAT 2007-06-19


W związku z wynajęciem wyposażanego lokalu użytkowego pobrałem kaucję. Kaucja ta będzie zwrócona po zakończeniu umowy najmu jeżeli nie nastąpi zniszczenie lokalu bądź wyposażenia. W przypadku nieterminowej płatności może być przekazana na poczet należności z najmu. Kaucja ta jest gromadzona na odrębnym rachunku bankowym. Czy i kiedy będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT?

Kaucja zwrotna nie podlega opodatkowaniu VAT. Dopiero w momencie jej potrącenia na poczet należności z tytułu najmu będzie mogła podlegać opodatkowaniu. Natomiast przekazanie tej należności z tytułu pokrycia ewentualnych szkód spowodowanych wynajmem nie będzie podlegało opodatkowaniu jako otrzymane odszkodowanie.

Kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania (Słownik Języka Polskiego PWN Warszawa 1994 r.)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy. o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Według definicji zawartych w Słowniku Języka Polskiego PWN:
- zaliczka jest to część należności wpłacana z góry na poczet należności,
- przedpłata to określona suma pieniędzy wpłacana regularnie, w ustalonych terminach, w celu zapewnienia sobie otrzymania jakiegoś towaru,
- zadatkiem jest suma pieniężna dawana przy zawarciu umowy w celu zapewnienia jej wykonania; zaliczka na poczet należności;
- rata to część należności pieniężnej, płatna w oznaczonym terminie,
- kaucją zaś jest suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

A zatem pojęcie kaucji istotnie się różni od pojęć: zaliczki, zadatku, przedpłaty, czy raty. Nie jest ona bowiem przykazywana do dyspozycji ją pobierającego.

W przypadku świadczenia usług najmu, zgodnie z art. 19 ust.13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. A zatem jeżeli kaucja byłaby przekazana (z odrębnego rachunku na którym się znajduje) do dyspozycji świadczącego usługę najmu przed terminem płatności to wówczas podlegałaby opodatkowaniu. Jeżeli będzie zaś przekazana jemu po terminie płatności (na pokrycie tych płatności) to nie będzie opodatkowaniu bowiem najem będzie opodatkowany w momencie powstania obowiązku podatkowego tj. w terminie płatności. Natomiast w przypadku przekazania kaucji świadczącemu usługę najmu na pokrycie szkód związanych z najmem nie będzie podlegała ona wogóle opodatkowaniu. Odszkodowanie nie jest bowiem żadną z czynności podlegających opodatkowaniu wymienioną w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Niemniej pobranie takiej kaucji powinno uzasadnione udokumentowanymi szkodami przez wynajmującego. Nie powinny być to też szkody wynikające z normalnej działalności w trakcie najmu. Takie bowiem okoliczności powinny być już ujęte w cenie świadczonej usługi najmu.


Podstawa prawna:
art. 5 ust. 1, art. 19 ust.13 pkt 4, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

(źródło: Aktualności VAT)