e-Podatki

Wojewódzkie Kolegia Skarbowe do likwidacji. 2007-05-29


Na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, przedłożony przez ministra finansów.

(…) Projekt ustawy zakłada likwidację Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych (WKS). Powołano je w 2003 r. w celu ułatwienia współpracy między administracją podatkową, służbą celną i kontrolą skarbową. Według ocen, WKS nie osiągnęły oczekiwanej skuteczności, a ich działalność nie zdjęła z poszczególnych organów odpowiedzialności za wykonywanie przypisanych im zadań. Likwidacja WKS wpłynie na wypracowanie przez służby podatkowe, celne i kontrolę skarbową bardziej elastycznych i skutecznych form współpracy, lepiej dostosowanych do specyfiki ich działania. (…)