e-Podatki

Kto odpowie za przestępstwo skarbowe. 2007-05-22


Współwłaściciel spółki cywilnej, który zajmował się jej sprawami gospodarczymi, nie odpowie za przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Zanim jednak zajął się tą sprawą, próbowały z nią sobie poradzić sądy niższych instancji.

(…) Jarosława S. oskarżono o to, iż będąc współwłaścicielem hurtowni sprzętu elektronicznego (spółka cywilna) i zajmując się sprawami gospodarczymi tej spółki, nie składał do urzędu skarbowego deklaracji VAT. Naraził przez to Skarb Państwa na ponad 900 tys. zł straty. Jarosław S. miał odpowiadać z art. 54 kodeksu karnego skarbowego (uchylanie się od obowiązku podatkowego). Sąd rejonowy umorzył jednak postępowanie. Powołał się przy tym na art. 9 § 3 k.k.s., który stanowi, że nie może ponosić odpowiedzialności jak sprawca osoba zajmująca się faktycznie sprawami gospodarczymi jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej i zdolności prawnej. Taką zaś jest spółka cywilna. Zdaniem sądu wykluczona jest więc odpowiedzialność oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo, gdyż jako wspólnik spółki cywilnej nie spełnia on warunków, które pozwoliłyby mu przypisać taki czyn. Postanowienie zaskarżył prokurator. Dowodził, że art. 9 k.k.s. nie można oderwać od systemu prawa podatkowego. A przepisy tego ostatniego przyznają spółce cywilnej jako jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustaw podatkowych.

Rozpoznając zażalenie, sąd okręgowy zastanawiał się, czy Jarosław S. powinien odpowiadać za niepłacenie VAT, czy też nie. SN rozwiał wątpliwości: - Spółka cywilna nie należy do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, bo nie posiada zdolności do czynności prawnej w rozumieniu prawa cywilnego. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)