e-Podatki

Bez podatku, ale z informacją do urzędu skarbowego. 2007-04-24


Sądy muszą sporządzać druk PIT-8C, w którym wykażą wysokość odsetek od poręczeń majątkowych wpłacanych w toczących się sprawach karnych, administracyjnych, cywilnych oraz o wykroczenia.

(…) Poręczenia majątkowe nie są formą oszczędzania, przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych. Ich celem jest zabezpieczenie toczącego się postępowania, a nie korzyść ekonomiczna wpłacającego

Dlatego sąd nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot wypłaconych odsetek od poręczeń majątkowych. Musi jednak sporządzić informację o wysokości tego dochodu dla podatnika i urzędu skarbowego - uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

W decyzji z 30 marca 2007 r. (sygn. PB I-3/4150/IN-130/US/2007/PM) zmienił on postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie, przyznając tym samym rację podatnikowi - w tym wypadku sądowi, a nie naczelnikowi US. Chodziło o ustalenie, czy sąd powinien naliczać 19 proc. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia. Zdaniem sądu nie, bo odsetki od poręczeń majątkowych nie są przychodem z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Opinię tę podzielił dyrektor IS, który w uzasadnieniu decyzji podkreślił, iż poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy jest środkiem zapobiegawczym, a kwota wpłacana jest na oprocentowany rachunek bankowy pomocniczy sądu. Z chwilą zaś ustania poręczenia majątkowego pieniądze zwracane są osobie, która je wpłaciła.

Jak podkreślił dyrektor IS w Łodzi, celem ustanowienia poręczenia jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, a nie uzyskanie korzyści ekonomicznych przez wpłacającego. Odsetki od poręczeń majątkowych nie stanowią bowiem dla wpłacającego przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, toteż sąd nie pobiera podatku zryczałtowanego (art. 30a ust. 1 pkt 3). Skoro jednak mieszczą się one w katalogu przychodów z innych źródeł (i nie są wolne od podatku na podstawie art. 21), to sąd "zobligowany jest do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje właściwy naczelnik". (…)

(źródło: Rzeczpospolita)