e-Podatki

Premia nie jest wynagrodzeniem za usługę, więc VAT nie podlega. 2007-04-17


W wyroku z 6 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (I FSK 94/06).

(…) Zatem wypłacana temu nabywcy towarów przez sprzedawcę premia (bonus) za uzyskanie tego pułapu obrotów nie jest odpłatnością (wynagrodzeniem za świadczenie usług). Sąd argumentował, że dokonywanie zakupów i terminowych za nie płatności mieści się w ramach czynności opodatkowanej VAT, jaką jest dostawa towarów. A tej samej czynności nie można jednocześnie traktować jako dostawy towarów i świadczenia usług, bo wyklucza to art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Jednoznacznie wynika z niego, że z usługą mamy do czynienia, jeśli świadczenie nie stanowi dostawy towarów. Taką konkluzję można też wywieść z brzmienia przepisów VI dyrektywy, co potwierdza wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2 maja 1996 r. (C-231/94) (…)
(źródło: Rzeczpospolita)