e-Podatki

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności. 2005-09-27


PI/005-552/05/P/04
XII-2/443-96/TZ-48/05/KB

POSTANOWIENIE
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni
z dnia 18.05.2005r.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 29.03.2005r. uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 18.04.2005r. (data wpływu 19.04.2005r.) podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności
stwierdzam, że
stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zapytująca, uzyskująca przychód z tytułu najmu boksu, na podstawie aktu notarialnego dokonała sprzedaży wierzytelności przysługujących jej od Gminy z tytułu nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego w części hali płaskiej dzierżawionej od Gminy. Z w/wym. aktu wynika również, iż Gmina nie skorzystała z prawa pierwszeństwa kupna w/wym. nakładów. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy ciąży na nim obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej sprzedaży. Jego zdaniem nie ciąży na nim żaden obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej sprzedaży.
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 2 pkt 6 w/wym. ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 w/cyt. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Natomiast podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, o czym stanowi art. 15 ust. 1 w/wym. ustawy. Na podstawie ust. 2 tegoż artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wierzytelność będąca prawem majątkowym, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nie jest towarem, w rozumieniu art. 2 pkt 6 w/wym. ustawy, tym samym sprzedaż wierzytelności nie stanowi dostawy towaru. Sprzedaż wierzytelności stanowi natomiast odpłatne świadczenie usług, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy, w przypadku gdy podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności nabywa cudze wierzytelności w celu dalszej odprzedaży lub windykacji. Podatnik dokonuje wówczas obrotu wierzytelnościami, który stanowi usługę pośrednictwa finansowego. Natomiast sprzedaż własnych wierzytelności nie stanowi również odpłatnego świadczenia usług, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując stwierdzić należy, iż sprzedaż wierzytelności przysługujących od Gminy (wydzierżawiającego) z tytułu nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego w budynku hali nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.