e-Podatki

Definicja nowego środka transportu. 2007-03-27


Nowe środki transportu, do których należą nowe samochody osobowe, stanowią specyficzną grupę towarów. Nabycie nowego samochodu osobowego zinnego kraju UE stanowi zawsze wewnątrzwspólnotowe nabycie.

(…) Miejscem świadczenia, azatem imiejscem opodatkowania wtakim przypadku jest terytorium państwa członkowskiego, na którym samochody znajdują się wmomencie zakończenia ich transportu. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty VAT od takiej transakcji jest zawsze nabywca. Oznacza to, że przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych samochodów osobowych przez polskie podmioty zastosowanie ma stawka VAT jak dla dostaw krajowych, czyli 22%.

Aby uznać nabywany pojazd za nowy środek transportu należy wziąć pod uwagę jego przebieg iokres od chwili dopuszczenia do użytku. Będzie nim pojazd, który nie przejechał więcej niż 6.000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy (art. 2 pkt 10 ustawy oVAT). Jednak może rodzić się pytanie: czy aby samochód mógł być uznany za nowy, ww. warunki powinny być spełnione jednocześnie?

Z treści art. 2 pkt 10 ustawy oVAT wyraźnie wynika, że warunki uznania samochodu za nowy środek transportu wzakresie określonego wprzepisach przebiegu pojazdu, oraz okresu jaki minął od momentu dopuszczenia pojazdu do użytku rozpatrywane są oddzielnie.

Oznacza to, że aby samochód nie był uznany za nowy, powinien mieć przebieg powyżej 6.000 kilometrów ijednocześnie okres, jaki minął od momentu dopuszczenia go do użytku, powinien wynosić więcej niż 6 miesięcy.

Podobne stanowisko zawarł również NSA wwyroku zdnia 18 października 2006r., sygn. akt IFSK 9/06. Wwyroku tym, Sąd stwierdził, że zobowiązkiem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu mamy do czynienia wówczas gdy wystąpi choćby jedna zdwóch sytuacji wymienionych wart. 2 pkt 10, amianowicie gdy pojazd przejechał nie więcej niż 6.000 km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)