e-Podatki

Jak to jest z limitem zwolnienia VAT. 2007-03-20


Odpowiedź resortu finansów na interpelację poselską w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług w latach 2005-2007r. Wyjaśnienie rozbieżności w interpretacji przepisów w ustawie o VAT.

(…) Interpelacja nr 6126 do ministra finansów w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Do mojego biura poselskiego docierały liczne sygnały o rozbieżnościach w interpretacji przez poszczególne izby skarbowe w całym kraju przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 113 ust. 1 oraz ust. 14 pkt 1 w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług przez różne izby skarbowe na terenie RP.

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Przekroczenie jakiej kwoty (w złotych) odbierało uprawnienie do zwolnienia z podatku VAT na rok 2005?
2. Przekroczenie jakiej kwoty (w złotych) odbiera uprawnienie do zwolnienia z podatku VAT na rok 2006?
3. Przekroczenie jakiej kwoty (w złotych) będzie odbierać uprawnienia do zwolnienia od podatku VAT na rok 2007?

Łączę wyrazy szacunku
Poseł Jacek Tomczak
Warszawa, dnia 9 stycznia 2007 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6126 w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem Pana Marszałka z dnia 19 stycznia 2007 r., Nr SPS-023-6126/07, przy którym została przesłana interpelacja Pana Posła Jacka Tomczaka z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych co roku określa kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10 000 euro, która uprawnia podatnika do zwolnienia od podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w art. 113 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. przepisem ustawy rozporządzenie w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług minister właściwy do spraw finansów publicznych obowiązany jest wydać przed rozpoczęciem następnego roku podatkowego. Wysokość kwoty uprawniającej podatnika do zwolnienia od podatku od towarów i usług co roku ulega zmianie z powodu zmiany kursu euro, który stanowi podstawę do przeliczenia waluty euro na złote. Sposób przeliczania wartości wyrażonej w euro na złote został określony w art. 113 ust. 14 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym powyższa kwota obliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 100 zł. Należy przy tym wskazać, iż przedstawiony wyżej sposób przeliczania ww. kwot daje możliwość określenia obrotu w wysokości najbardziej zbliżonej do realnej wartości kwoty 10 000 euro w nowym roku podatkowym. Kwota uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług, która została przeliczona w powyższy sposób w danym roku podatkowym, stanowi wyznacznik dla następnego roku podatkowego, tj. dla przykładu kwota przeliczona pod koniec 2004 r. obowiązywała w roku 2005.

W 2005 r. obowiązywała kwota w wysokości 43 800 zł, która została określona w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 253, poz. 2528). Zatem jeżeli w 2004 r. obrót u podatnika przekroczył kwotę 43 800 zł, to podatnik w 2005 r. nie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Natomiast, określona w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 229, poz. 1949), kwota w wysokości 39 200 zł obowiązywała w roku 2006. Podatnik, przekraczając w 2005 r. ww. kwotę, nie mógł w następnym roku podatkowym, tj. w 2006 r. skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. W roku 2007 obowiązuje inna kwota uprawniająca podatnika do zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 220, poz. 1604) wynosi ona 39 700 zł. W przypadku, gdy w 2006 r. obrót u podatnika przekroczył kwotę 39 700 zł, to podatnik ten w 2007 r. wykonując czynności opodatkowane, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i zobowiązany jest do rozliczania tego podatku na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Rozliczanie na ogólnych zasadach oznacza dla podatnika, który utracił prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wypełnianie obowiązków spoczywających na czynnych podatnikach VAT. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż z uwagi na fakt, że kwota zwolnienia na rok 2006 wynosiła 39 200 zł, to przekroczenie jej również powodowało w 2007 r. wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego nawet wówczas, gdy obrót za cały 2006 r. nie przekroczył kwoty 39 700 zł (art. 113 ust. 11 cyt. ustawy).

Odnośnie poruszonego przez Pana Posła zagadnienia dotyczącego licznych sygnałów dot. rozbieżności w interpretacji przez poszczególne izby skarbowe w całym kraju przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 113 ust. 1 oraz ust. 14 pkt 1 w powiązaniu z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, uprzejmie wskazuję, iż kwestia ta w związku z pierwszym wystąpieniem Pana Posła (tj. zapytaniem z dnia 9 stycznia 2006 r.) była poddana analizie. W wyniku podjętych wówczas czynności nie potwierdzono występowania rozbieżności w zakresie stosowania przez organy podatkowe art. 113 ust. 1 i ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o czym Pan Poseł został poinformowany w piśmie nr PP3-0602-76/2006/JŁ/SM6 1274 z dnia 17 lutego 2006 r. Mając jednakże na uwadze ponowne zgłoszenie przez Pana Posła tego problemu, uprzejmie informuję, że po ponownej analizie również obecnie nie stwierdzono występowania rozbieżności dotyczących udzielanych przez organy podatkowe interpretacji art. 113 ust. 1 i ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji gdyby Pan Poseł posiadał jednak jakiekolwiek odmienne od siebie interpretacje organów podatkowych w tym zakresie, uprzejmie proszę o ich przekazanie celem podjęcia stosownych działań.

Dodatkowo uprzejmie informuję Pana Posła, iż dla stwierdzenia, czy w konkretnym stanie faktycznym podatnik jest zwolniony od podatku od towarów i usług należy tę kwestię przeanalizować w świetle art. 113 ust. 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. W związku z tym kwestii dotyczącej możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług nie należy rozpatrywać wyłącznie pod kątem wysokości kwoty, ale również z uwzględnieniem art. 113 ust. 11 ww. ustawy. Należy również pamiętać o tym, że przepisy art. 113 ww. ustawy przewidują przypadki, gdy podatnik bez względu na wysokość osiąganych obrotów nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 13 i ust. 14 pkt 2) oraz o tym, że wysokość osiągniętych obrotów liczona jest w niektórych przypadkach w sposób szczególny, jako 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług (art. 113 ust. 8 ustawy).

Z poważaniem

Podsekretarz stanu
Jacek Dominik
Warszawa, dnia 9 lutego 2007 r.(…)

(źródło: Sejm)