e-Podatki

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym. 2007-03-13


Interpretacja przepisów podatkowych w sprawie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu serwisu internetowego i umieszczaniu płatnych reklam firm zagranicznych.

BI/415-1248/06
DF/415-1146/06/FD


POSTANOWIENIE

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego
w Gdańskuz dnia 15 listopada 2006r.

Na podstawie art.14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym stwierdzam, że:

- stanowisko przedstawione w punkcie 1 i 3 ww. wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Pan nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast prowadzi serwis internetowy, na którym umieszcza płatne reklamy dwóch firm:
1) X z siedzibą w USA,
2) Y z siedzibą w Szwecji.

Dotychczasowa współpraca z ww. firmami nie miała charakteru zorganizowanego, przypominała raczej umowę zlecenia.

Podatnik nie zawierał z ww. firmami żadnej pisemnej umowy. Od początku bieżącego roku otrzymał dwie płatności przekazane na konto bankowe podatnika (w polskich złotych), które rozliczył w deklaracji PIT-53 wyliczając podatek w wysokości 19 % przychodu pomniejszonego o 20 % koszty uzyskania przychodów.

Podatnik pyta:
1) Czy przyjęty przez niego sposób rozliczania podatku dochodowego jest poprawny?
2) Czy po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przychód z opisanego źródła będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych i rozliczany w deklaracji PIT-5?

Podatnik stoi na stanowisku, iż w obu przypadkach rozliczenie jest prawidłowe.

Odnośnie pierwszego pytania tut. organ informuje, iż zgodnie z art. 13 pkt.8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 Nr 14, poz.176 ze zm) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt.2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt.9.

Zgodnie z art. 11 ust.1 ww ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art.14 – 16, art.17 ust.1 pkt.6 i 9, art.19 i art.20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Od przychodów z tytułów określonych w art.13 pkt.8, zgodnie z art.22 ust.9 pkt. 4 ww ustawy, koszty uzyskania określ a się w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.2 lit.b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu określonego w art.13 pkt 8, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.1, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt3 ww. ustawy, jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust.3a, tzn. jest obowiązany wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19 proc. dochodu za miesiące, w których uzyskał ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnik jest obowiązany składać urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-53). Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art.22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt2, opłaconych w danym miesiącu. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować zamiast stawki 19 procent odpowiednio stawkę 30 procent, 40 procent.

Na podstawie art. 44 ust.3e przepisy ust.1a tego artykułu stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Podatnik winien sam obliczyć i wpłacić do właściwego według miejsca zamieszkania urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz złożyć miesięczną deklarację PIT-53.

Natomiast odnośnie pytania drugiego tut organ informuje, iż zgodnie z art. 5a pkt.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów tej ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art.10 ust.1 pkt.1, 2 i 4-9.

Za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art.14 ust. 1 ww ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt.1 i ust.3 ww. ustawy, jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:
- obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, tj. w 2006 roku kwotę 2.789,89 zł,
- zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
- zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ww ustawy zaliczki miesięczne, od przychodów wymienionych w ust.1, za okres od stycznia do listopada uiszcza się do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej zaliczki za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia. W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnik jest obowiązany składać urzędowi skarbowemu deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku (PIT-5).

Zgodnie z powyższym w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Podatnik winien rozliczać uzyskane z tego tytułu dochody w deklaracjach PIT-5.

Zatem, reasumując powyższe, prawidłowe jest stanowisko Podatnika przestawione w zapytaniu nr 1 i 3 złożonego wniosku w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym.

Nadmienia się, że w zakresie zastosowania w niniejszej sprawie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wypowie się Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 14e Ordynacji podatkowej.