e-Podatki

Termin rozliczenia przez dostawcę faktury korygującej wystawionej z powodu podwyższenia ceny sprzedaży. 2007-03-13


Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT-7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?


OP/443-0122/06
PIII/1/443-46/06

POSTANOWIENIE

Naczelnika Urzędu Skarbowego


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej terminu rozliczenia przez dostawcę faktury korygującej wystawionej z powodu podwyższenia ceny sprzedaży stwierdzam, że:

- stanowisko przedstawione we wniosku, zgodnie z którym podatek należny wynikający z faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny sprzedaży rozlicza się w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.09.2006r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Z dniem 1 stycznia podatnik podpisał wieloletnie umowy z głównymi swoimi klientami, którzy z góry corocznie ustalają ceny w stosunku do ceny bazowej biorąc pod uwagę poziom wyrobów hutniczych. Ceny te jednak nie zawsze są akceptowane przez firmę podatnika dlatego też w drodze negocjacji ustalane są często nowe wyższe ceny, które obowiązują zawsze od 1 stycznia i obejmują wyroby dostarczane wcześniej, które były fakturowane do danego okresu wg cen klienta. Firma podatnika po uwzględnieniu nowych cen występuje do swoich klientów o uznanie nowych należności z tytułu podwyższonej ceny. Zaakceptowanie nowych cen kończy się przesłaniem przez odbiorcę not uznaniowych w rezultacie których firma podatnika wystawia faktury korygujące dla swoich klientów.

Treść zapytania i stanowisko w sprawie:

Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT-7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?

Zdaniem podatnika faktura korygująca podwyższająca podatek należy w stosunku do faktury pierwotnej wystawiona z powodu podwyższenia cen sprzedaży powinna być rozliczona na bieżąco i ujmowana w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 za bieżący miesiąc.

Interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Wysokość wynikającego z obowiązku podatkowego zobowiązania kształtowana jest przez wysokość podstawy opodatkowania i stawki podatku. Zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 3-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zasady wystawiania faktur korygujących określone zostały w § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 z dnia 31.05.2005r. z późn. zm.).

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Przepisy podatkowe nie określają wprost, co do zasady rozliczenia faktury korygującej w przypadku podwyższenia ceny. Należy zatem odnieść się do reguły ogólnej zgodnie z którą w myśl cyt. wyżej art. 19 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W ocenie tut. organu w sytuacji gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie podatku należnego powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym chodzi o kwotę należną z tytułu sprzedaży dla której obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury w należności prawidłowej na ówczesny moment, to w przypadku podwyższenia ceny za dokonaną sprzedaż na podstawie przeprowadzonych negocjacji, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 za wcześniejsze miesiące.

Z uwagi na powyższe stanowisko podatnika w sprawie rozliczenia podatku z faktury korygującej, zwiększającej obrót i podatek należny w deklaracji za bieżący miesiąc należy uznać za nieprawidłowe.