e-Podatki

Developer, zwrot zaliczki a podatek. 2007-03-06


Czy i w jakim zakresie jest opodatkowany zwrot zaliczki, odszkodowania i odsetek wypłaconych przez developera za niewywiązanie się z umowy ?

(…) Często zawierane przez nas umowy nabudowę domu lub mieszkania zawierają klauzulę, zktórej wynika, że wprzypadku niewywiązania się developera zumowy budowlanej zwraca on klientowi zaliczkę wraz zodsetkami lub zaliczkę wpodwójnej wysokości. Zarówno odsetki, jak ipodwojona zaliczka mają stanowić swego rodzaju odszkodowanie. Gdy dochodzi dotakiej sytuacji mało kto znas myśli otym, że zotrzymanych oddevelopera pieniędzy powinniśmy rozliczyć się zfiskusem. Jednak nie wkażdej sytuacji rozliczenie takie będzie konieczne.

Jako jedną zkategorii źródeł powstawania przychodów ustawa opdof wymienia tzw. inne źródła. Wkatalogu przychodów zinnych źródeł wart.20 ust.1 ustawodawca wymienił m.in.nieodpłatne świadczenia nienależące doprzychodów określonych wart.12-14 i17 ww. ustawy. Ponieważ ustawodawca użył wtym przepisie sformułowania "wszczególności" oznacza to, że powołane wnim rodzaje przychodów są przykładowe inie stanowią zamkniętego katalogu. Odszkodowanie przyznane napodstawie umowy stanowi właśnie taki przychód zinnych źródeł, który nie korzysta zezwolnienia odpodatku dochodowego.

Sama zaliczka wpłacona przez klienta, anastępnie zwrócona przez developera nie generuje przychodu - nie powoduje ona przysporzenia majątkowego, stanowi jedynie zwrot wydatków. Natomiast wypłata przez developera pozostałej kwoty przewidzianej wumowie, wtym odsetek, będzie przychodem zinnych źródeł. Będzie on podlegał opodatkowaniu wraz zpozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej osiągniętymi wdanym roku podatkowym. Przychód ten należy wykazać wzeznaniu podatkowym składanym pozakończeniu roku podatkowego wterminie do 30kwietnia roku następnego. Podobne rozstrzygnięcie możemy znaleźć wpiśmie Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek zdnia 14 lipca 2006r., nr1437/ZI/245/DF/06. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)