e-Podatki

Urzędnik się spóźnił z interpretacją, musi zgodzić się z podatnikiem. 2007-02-27


Podatnik musi otrzymać wiążącą interpretację, aby można było przyjąć, że została wydana w terminie. Nie wystarczy, że zostanie sformułowana i podpisana przez urzędnika.

Stan faktyczny:

(…) 16 maja (spółka) wystąpiła ona do naczelnika urzędu skarbowego o wiążącą interpretację prawa podatkowego. Termin jej wydania upływał 16 sierpnia. Tymczasem list nadano na poczcie 17 sierpnia. Do podatnika dotarł on 30 sierpnia. Spółka uznała, że naczelnik przekroczył trzymiesięczny termin do wydania interpretacji, i odwołała się do dyrektora izby skarbowej. Gdy ten utrzymał w mocy stanowisko naczelnika, złożyła skargę do WSA. (…)

Stanowisko WSA:

(…) WSA podzielił racje podatnika, choć nie zgodził się, że wydanie postanowienia po upływie trzech miesięcy od złożenia wniosku o wiążącą interpretację jest podstawą do stwierdzenia jego nieważności. Art. 14b § 3 ordynacji nie odbiera prawa do udzielenia odpowiedzi po terminie, tyle że powinna być ona wówczas zgodna ze stanowiskiem podatnika zawartym we wniosku o interpretację. - Organ, który się spóźni, nie może już wyrazić własnego poglądu, ale sprawę musi załatwić -uzasadniała wyrok sędzia Barbara Kołodziejczak-Osetek. Dodała, że w postanowieniu bądź decyzji trzeba wyraźnie wskazać przyczynę, dla której naczelnik urzędu czy dyrektor izby zgadza się z podatnikiem. Sąd przyznał też, że celowościowa wykładnia przepisów ordynacji nakazuje uznać, iż stanowisko organu nie może pozostać tylko do jego wiadomości. Takich interpretacji może być wydanych wiele, ale dopiero ta, która dociera do wnioskodawcy, jest wiążąca. Dopiero ona funkcjonuje w obrocie prawnym, a nie tylko między urzędnikami.
- Teraz naczelnik musi wydać nowe postanowienie o treści zgodnej ze stanowiskiem spółki - wyjaśnił WSA (sygn.IIISA/Wa3931/06). (…) (wyrok z 12.02.2007r.)
(źródło: Rzeczpospolita)