e-Podatki

Czas na PIT-40. 2007-02-20


Zasadą jest, że rocznego obliczenia podatku dokonuje podatnik. Ustawodawca przewiduje jednak sytuacje, kiedy obowiązek w tym zakresie spoczywa na płatniku.

(...) Z art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w kręgu obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40) są m.in.:

- zakłady pracy obliczające i pobierające w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytuły udziału w nadwyżce bilansowej,

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną pobierające w ciągu roku zaliczki na podatek od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy.
Przy czym obowiązek sporządzenia rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego w 2006 r. obciąża tylko tych płatników, którym w terminie do 10 stycznia 2007 r. podatnicy złożyli oświadczenie PIT-12.

PIT-40 za 2006 r. płatnicy zobligowani są sporządzić w terminie do 28 lutego 2007 r. W tym samym terminie mają obowiązek przekazać jeden jego egzemplarz podatnikowi, a drugi naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku osób zagranicznych jest nim naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. (...)
(źródło: Gazeta Podatkowa)