e-Podatki

Podatnikiem jest tylko małżonek zawierający umowę 2007-02-13


Małżonkowie wynajmujący lokal użytkowy będący ich współwłasnością mogą wybrać, które z nich będzie ponosić obowiązki w zakresie VAT. Podatnikiem będzie ten, który dokonuje wynajmu we własnym imieniu, czyli ten, który jest stroną czynności prawnej - uznała Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z 31 stycznia 2007 r. (nr IPB1/449-10/06/I).

(…) Podatnik, który wystąpił z pytaniem, prowadził sklep w lokalu będącym współwłasnością małżeńską. Przy jego nabyciu żaden z małżonków nie odliczył VAT. Z końcem stycznia 2006 r. punkt sprzedaży został zlikwidowany. Lokal wycofano więc z ewidencji środków trwałych, a dzień później małżonka podatnika podpisała umowę jego najmu. Zdecydowała się na zryczałtowaną formę rozliczania przychodów z tego tytułu. Jednocześnie małżonkowie złożyli oświadczenie o opłacaniu przychodów tylko przez żonę. Dlatego, zdaniem podatnika, obowiązek podatkowy w zakresie ewentualnego rozliczenia się z VAT po przekroczeniu obrotu w wysokości 10 000 euro powstanie tylko po stronie małżonki.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Uznał, że kwoty uzyskane z najmu są przychodem z działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu VAT. Zdaniem organu pierwszej instancji podatnik powinien więc z tego tytułu wystawiać faktury i ewidencjonować je w rejestrze sprzedaży.

Izba Skarbowa z urzędu zmieniła tę interpretację, uznając, że narusza ona prawo. Powołała się na kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stanowi on, że istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego na zasadach współwłasności łącznej (czyli bezudziałowej). Każdy z małżonków jest uprawniony do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym, a zgoda drugiego z małżonków na dokonanie przezeń czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nie oznacza, że przez jej wyrażenie staje się on też stroną czynności prawnej. O tym, który małżonków jest (lub będzie) podatnikiem VAT, rozstrzyga wola małżonków co do tego, który z nich określone czynności zarządu majątkiem wspólnym będzie w konkretnej sytuacji wykonywał. Skoro umowę najmu podpisała tylko małżonka podatnika, to wyłącznie na niej ciążą obowiązki w zakresie VAT. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)