e-Podatki

Podatnicy dłużej poczekają na zwrot 2007-02-13


Rząd chce, by przedsiębiorcy czekali na zwrot VAT nie 60, a 70 dni. Termin co prawda ulegnie wydłużeniu, ale ze zwrotu w ciągu 70 dni skorzystałoby więcej podatników. Po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmienią się zasady zwrotu różnicy między podatkiem naliczonym i należnym.

(…) Podstawowy termin zwrotu pieniędzy na rachunek podatnika zostanie wydłużony z 60 do 70 dni od złożenia rozliczenia przez podatnika. Zwrot obejmie jednak szerszą grupę przedsiębiorców. Inne będą także zasady zwrotu w poszczególnych terminach. Odpowiednie regulacje przewiduje proponowane przez rząd brzmienie art. 87 oraz 86 ust. 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

(…) W opinii ekspertów istotne znaczenie może mieć wprowadzenie możliwości zwrotu podatku w podstawowym terminie, w przypadku gdy organ podatkowy przedłuży ten termin ze względu na dodatkowe czynności sprawdzające. Warunkiem będzie jednak złożenie przez podatnika zabezpieczenia majątkowego (gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla, czeku, papierów wartościowych na okaziciela, depozytu w gotówce) w wysokości wnioskowanego zwrotu.

(…) Krytykę budzi propozycja, by podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych lub którzy wykonują je nie dłużej niż 12 miesięcy nie mieli możliwości przyspieszonego zwrotu podatku naliczonego w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

Zmianie mają ulec także zasady wydłużające zwrot podatku do 180 dni ze względu na rozpoczęcie wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przez pierwsze 12 miesięcy. Ograniczenie to rozszerzono na wszystkie czynności opodatkowane. Jednocześnie ustawodawca planuje rezygnację z kaucji na kwotę 250 tys. zł, wprowadzając mechanizm umożliwiający skorzystanie z 70-dniowego terminu zwrotu po przedstawieniu zabezpieczenia majątkowego w wysokości wnioskowanego zwrotu. (…)

(źródło: Gazeta Prawna)