e-Podatki

Zakupy przed rejestracją. 2007-02-06


Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się dopodatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, poza nielicznymi wyjątkami (art.88 ust.4 ustawy oVAT).

Ze wskazanego przepisu nie wynika, aby podatnik już wmomencie nabycia danego towaru czy usługi zmyślą wykorzystywania jej doprowadzenia działalności gospodarczej musiał być zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wpraktyce ukształtował się pogląd, że podmiot zamierzający dokonać odliczenia VAT zfaktur dokumentujących wydatki poniesione przed rejestracją powinien zarejestrować się jako podatnik VAT najpóźniej wdniuzłożenia deklaracji zaten okres, zaktóry dokonuje obniżenia podatku należnego opodatek naliczony. Istotny jest bowiem fakt, że zgłoszenie rejestracyjne dokonane zostało wdniu, wktórym upływał termin dozłożenia deklaracji podatkowej zaokres, wktórym wystąpiły zdarzenia uprawniające podatnika doodliczenia VAT.

Należy jednak wskazać, że wydana wdniu 19 grudnia 2006r. przez Dyrektora Izby Skarbowej wBiałymstoku decyzja nrPPII/4430-681/RL/06 zawiera bardzo korzystne rozstrzygnięcie dla podatnika. Podatnik wlatach 2004-2005 ponosił wydatki związane zadaptacją iwykończeniem budynku oraz lokali użytkowych. Wtym czasie nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT. Rejestracji dokonał dopiero wstyczniu 2006r. wybierając jednocześnie kwartalny system rozliczania VAT. Podatek wynikający zfaktur dokumentujących ww. wydatki wykazał wdeklaracji VAT za Ikwartał 2006r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego wBiałymstoku uznał postępowanie podatnika zabłędne. Zpostanowieniem tym nie zgodził się jednak Dyrektor Izby Skarbowej wBiałymstoku uznając, że status zarejestrowanego podatnika VAT wymagany jest dorealizacji prawa jakim jest odliczenie VAT. Przepisy dotyczące rejestracji nie przewidują bowiem sankcji wpostaci pozbawienia podatnika prawa doodliczenia VAT. Tak więc podatnik VAT nabywa prawo doodliczenia VAT wmomencie otrzymania faktury, lecz aby ztego prawa skorzystać winien posiadać status czynnego podatnika VAT wmomencie realizacji tego uprawnienia.

Rozstrzygnięcie to jest niezwykle korzystne dla podatników. Miejmy nadzieję, że inne organy podatkowe pójdą wślad zaIzbą Skarbową wBiałymstoku iwydawać będą również podobne interpretacje. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)