e-Podatki

Duplikat faktury za media a VAT. 2007-01-16


Generalnie podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury lub miesiącu następnym. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w których oryginał faktury nie dociera do nabywcy lub ulega zniszczeniu.

(…) Wówczas sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii. Wystawiona ponownie faktura powinna zostać opatrzona wyrazem DUPLIKAT oraz zawierać datę jej wystawienia. Duplikaty faktur traktuje się na równi z fakturami. Zatem również odliczenia VAT z takich dokumentów generalnie dokonuje się w miesiącu otrzymania faktury lub w następnym okresie rozliczeniowym.

Wątpliwości powstają jednak w przypadku gdy otrzymany duplikat dokumentuje zakup tzw. mediów, czyli m.in. energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych czy gazu. Bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w tych przypadkach powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności - jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy lub w okresie następnym.

Z przepisów ustawy o VAT nie wynika na jakich zasadach podatnik ma prawo rozliczyć duplikat faktury za media.

Jeżeli jednak duplikaty faktur zostały potraktowane na równi z fakturami, gdyż przyjmuje się, że duplikat jest ponownie wystawioną fakturą dokumentującą to samo zdarzenie, to wynika z tego, że podatnik uprawniony jest do rozliczenia podatku naliczonego z takiej faktury w terminie płatności jaki został określony w duplikacie. Oznacza to więc, że w stosunku do duplikatów faktur za media należy stosować szczególne przepisy dotyczące faktur za media określone w ustawie o VAT. Rozliczenia takiego należy dokonać więc w terminie płatności określonym na tej fakturze. Jeżeli jednak termin ten już upłynął, odliczenia tego należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)