e-Podatki

Faktury sprzed rejestracji można rozliczać. 2007-01-16


Przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT wynikający z faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny. Izba Skarbowa zmieniła niekorzystną dla podatnika interpretacje przepisów podatkowych.

(…) Potwierdziła to Izba Skarbowa w Białymstoku w decyzji z 19 grudnia 2006 r. (nr PPII/4430-681/RL/06), zmieniającej wcześniejszą, niekorzystną dla podatnika interpretację urzędu skarbowego.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych znajdujących się w budynku, którego jest współwłaścicielem. Jest to działalność opodatkowana VAT. Przedsiębiorca złożył więc 11 stycznia 2006 r. zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, rezygnując ze zwolnienia podmiotowego. Wybrał kwartalny sposób rozliczeń. Wcześniej, w latach 2004 - 2005, ponosił wydatki związane m.in. z adaptacją i wykończeniem budynku oraz licznych lokali użytkowych. Podatek naliczony wynikający z tych faktur wykazał w deklaracji VAT-7 złożonej za I kwartał 2006 r. Jednocześnie zwrócił się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy VAT wynikający z faktur otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia VAT-R został prawidłowo odliczony. (…)

Urząd Skarbowy w wydanym postanowieniu stwierdził, że podatek wynikający z faktur dokumentujących wydatki sprzed rejestracji na potrzeby VAT nie pomniejsza podatku należnego.

Podatnik złożył zażalenie na wyżej wymienione postanowienie do Izby Skarbowej.

Izba Skarbowa wydała decyzję, w której stwierdza, że podatnik postąpił prawidłowo.

(…) Wskazała, że w tym wypadku podstawowe znaczenie ma art. 86 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to wynika z samej konstrukcji VAT i zapewnia jego neutralność. Zasada potrącalności podatku naliczonego powinna więc być pojmowana jak najszerzej, a wszelkie jej ograniczenia mogą wynikać jedynie z wyraźnych przepisów ustawy. Artykuł 88 ust.4 ustawy o VAT -na który powoływał się urząd skarbowy -jedynie dookreśla status podatnika, umożliwiający realizowanie prawa do odliczenia. Stanowi on, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Nie wynika jednak z niego, aby do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie tego statusu w momencie otrzymania faktury. Jest on wymagany dopiero do realizacji prawa do odliczenia VAT. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)