e-Podatki

Gdy użycza ojciec synowi, żaden nie płaci podatku. 2007-01-09


Ojciec, który użycza synowi lokal na prowadzenie firmy, nie musi płacić podatku dochodowego. Nie ma takiego obowiązku również syn, chociaż otrzymuje nieodpłatne świadczenie.

(…) Stwierdził tak naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży w interpretacji (sygn. PD-415/33/IW/06) stanowiącej odpowiedź na pytanie podatnika, który bezpłatnie użyczył lokal synowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą. Chciał wiedzieć, czy w takim wypadku będzie miał przychód obliczony zgodnie z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT oraz czy taki przychód będzie miał syn. Sam uznał, że o przychodzie dla żadnej ze stron nie powinno być mowy, gdyż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT w wypadku działalności gospodarczej jest nim wartość świadczeń nieodpłatnych i otrzymanych w naturze, z wyjątkiem pochodzących od osób z I i II grupy podatkowej (w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn). Syn zaś należy do pierwszej z tych grup. Podatnik przywołał też art. 16 ustawy o PIT, w myśl którego nie ustala się przychodu z nieruchomości, jeżeli właściciel używa jej na potrzeby własne lub członków rodziny.

Naczelnik łomżyńskiego urzędu zgodził się z podatnikiem i orzekł, że żadna ze stron umowy nie musi płacić PIT od użyczenia. Powołał się na art. 710 kodeksu cywilnego określający umowę o oddanie rzeczy (w tym nieruchomości) w bezpłatne używanie na czas określony lub nieokreślony.

Według zaś art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT źródłem przychodów są nieruchomości lub ich części. Za przychód z nich, nawet jeśli udostępniane są za darmo, uznaje się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy. Inaczej jest m.in. wtedy, gdy nieruchomości używa członek rodziny użyczającego, m.in. syn (art. 111 § 3 ordynacji podatkowej). Jeśli ojciec użyczy mu lokal, nie będzie więc płacił podatku - stwierdził naczelnik urzędu.

Odnosząc się do sytuacji syna, naczelnik powołał się na art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, według którego od nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w naturze podatku się nie płaci, jeśli otrzymującym jest najbliższa rodzina. - Oznacza to, że również u syna nie powstanie przychód, a co za tym idzie, nie będzie musiał płacić PIT w związku z korzystaniem z lokalu użyczonego mu przez ojca - stwierdził autor wiążącej interpretacji. (…)

(źródło: Gazeta Prawna)