e-Podatki

Usługi inżynierskie poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 2005-09-19


POSTANOWIENIE z dnia czerwca 2005 r.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku PODATNIKA z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu na rachunek bankowy całości podatku naliczonego związanego z usługami świadczonymi poza terytorium kraju oraz z zakupami towarów i usług, które zostaną sprzedane w następnych miesiącach w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku świadczenia w danym miesiącu wyłącznie usług poza terytorium kraju (nie dokonaniu sprzedaży opodatkowanej w kraju), w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik świadczy usługi inżynierskie (PKWiU 74.2) poza terytorium kraju oraz dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z tytułu świadczonych usług Podatnik posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w nabywanych towarach i usługach na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. W danym miesiącu Podatnik świadczy wyłącznie usługi poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w kraju.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy występując z wnioskiem o zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku ma prawo wykazać do zwrotu kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z usługami wykonywanymi poza terytorium kraju, czy również pozostałą kwotę podatku naliczonego związaną z zakupami towarów i usług, które zostaną wykorzystane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w następnych miesiącach.

Zdaniem Podatnika przysługuje mu prawo do zwrotu całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z deklaracji VAT-7.

Według Podatnika, zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy tylko w przypadku, gdy nie wykonał czynności podatkowanych. Ustawa o VAT nie uzależnia, zdaniem Podatnika, wartości zwrotu podatku naliczonego od proporcji pomiędzy sprzedażą w kraju i poza krajem, jedynie w art. 90 posługuje się pojęciem proporcji w zakresie, gdy podatnik dokonuje czynności w związku z którymi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony mu przysługuje, jak i czynnościami w związku z którymi mu takie prawo nie przysługuje.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza co następuje :

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 8 pkt 1 cytowanego przepisu podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że nie dokonuje on w danym miesiącu sprzedaży opodatkowanej w kraju i wykonuje wyłącznie usługi, których miejsce świadczenia jest poza terytorium kraju. Z tytułu świadczonych usług Podatnik posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 19 ustawy o VAT, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia nanastępny okres rozliczeniowy.

W myśl art. 87 ust. 5 ustawy o VAT na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 4 (60 dni od dnia złożenia rozliczenia). W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych powyżej unormowań prawnych należy uznać, iż Podatnikowi przysługuje jedynie zwrot kwoty podatku naliczonego od nabytych towarów i usług dotyczących świadczenia usług przez Podatnika poza terytorium kraju. (PV/443-138/IV/2005/JD)