e-Podatki

Przeliczanie kwot na fakturach korygujących WNT. 2007-01-02


Sposób przeliczania kwot wykazanych nafakturach, wsytuacji gdy kwoty te wykazywane są wwalutach obcych, określono wrozporządzeniu Ministra Finansów wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy oVAT.

(…) Zasady wnim określone stosuje się odpowiednio doprzeliczania kwot wykazywanych nafakturze wystawionej przez podatnika podatku odwartości dodanej lub podatku opodobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które upodatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, import usług.

Jednak przepisy rozporządzenia nie określają, czy według takich samych zasad przelicza się kwoty widniejące nafakturze korygującej. Wśród interpretacji organów podatkowych można odnaleźć takie, które wskazują, że prawidłowe jest zastosowanie kursu waluty zdnia wystawienia faktury pierwotnej. Niektóre jednak urzędy interpretują to zagadnienie odmiennie.

W rozstrzygnięciu tego problemu pomocny jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wWarszawie zdnia 28września 2005r., sygn. akt III SA/Wa 1665/2005.

Wyrok ten dotyczył decyzji wsprawie interpretacji przepisów ustawy oVAT wydanej przez Izbę Skarbową wWarszawie wzakresie stosowania kursu, według którego należało przeliczyć kwoty wyrażone weuro nafakturze korygującej dotyczącej WNT.

WSA rozstrzygając sprawę zauważył, że obowiązujące przepisy przewidują możliwość dokonania korekty wystawionej pierwotnie faktury. Wymogi dla tej faktury określono odrębnie. Wtreści zaś poszczególnych przepisów rozporządzenia zostało określone jakich dokumentów (faktur, faktur korygujących) przepisy te dotyczą.

Sąd podkreślił, że nie można uznać, iż określenie "faktura" odnosi się również dofaktury korygującej. Należy także zwrócić uwagę nafakt, że okursie waluty, według którego dokonywane jest przeliczenie decyduje moment wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż lub moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze wystawienie korekty, której celem jest jedynie zmiana danych wykazanych nafakturze pierwotnej, nie może mieć wpływu nazmianę uprzednio zastosowanego iprawidłowo przyjętego kursu waluty obcej. Sąd stwierdził, że kurs zastosowany doprzeliczenia waluty obcej wykazanej nafakturze pierwotnej powinien mieć zastosowanie także doprzeliczania kwot wykazanych nafakturach korygujących. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)