e-Podatki

Zgłoszenie uchroni przed zapłatą podatku. 2007-01-02


Minister finansów określił wzór zgłoszenia o nabyciu w formie darowizny lub spadku własności rzeczy lub praw majątkowych.

(…) W opublikowanym właśnie rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2006 r. określono zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, a także sam wzór takiego zgłoszenia. I tak w zgłoszeniu będą musiały znaleźć się dane dotyczące daty powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a także miejsca i celu składania zgłoszenia.

Poza danymi identyfikującymi spadkodawcę, darczyńcę lub inną osobę, od której lub po której została nabyta własność oraz adresem jej zamieszkania (siedziby), trzeba będzie podawać tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, a także dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych oraz dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której doszło do nabycia. Na końcu takiego zgłoszenia nabywca będzie musiał złożyć oświadczenie i podpis.

(…) Wzór zgłoszenia obowiązuje od 1 stycznia tego roku (Dz.U. nr 243, poz. 1762)

(źródło: Gazeta Prawna)