e-Podatki

Ustawa uchylona, sankcja zostaje. 2005-09-19


Taką uchwałę podjęło siedmiu sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiadając na pytanie prawne trzyosobowego składu tego sądu. Chodziło o wyjaśnienie, czy w stanie prawnym obowiązującym po 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie dodatkowego zobowiązania za okresy rozliczeniowe sprzed tej daty. Sąd wystąpił również o wskazanie, czy podstawą prawną decyzji może być w takiej sytuacji art. 27 ust. 5 ustawy z 8 stycznia 1993 r., czy też musi to być art. 109 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r.

Skargę na decyzję wymierzającą sankcje wniósł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo Pomocnicze w Lublinie. Wydano ją 8 czerwca 2004 r., ale odnosiła się do rozliczeń za 2001 r. Podatnik twierdził, że ze względu na fakt, iż 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o VAT, organy nie miały podstaw do wymierzenia mu sankcji. Decyzja wich sprawie ma bowiem charakter konstytutywny i musi być wydana z powołaniem się na konkretną podstawę prawną.

Natomiast zdaniem organów rozstrzygnięcie o sankcjach jedynie uzupełnia wymierzenie zobowiązania głównego i jako jego konsekwencja mogło być nałożone na podatnika niezależnie od zmiany przepisów. Ponadto art. 109 nowej ustawy o VAT zawiera rozwiązanie analogiczne do tego, które przewidywał art. 27 ustawy z 1993 r. Brak przepisów przejściowych, który legł u podłoża sporu, dowodzi zaś, że według ustawodawcy, w stosunku do zdarzeń, które zaistniały przed 1 maja 2004 r., ale trwały także po zmianie ustawy, zasadne będzie stosowanie ustawy nowej.

Orzecznictwo sądowe w tej kwestii nie było jednak jednolite. Jedne składy twierdziły, że decyzje w sprawie sankcji nie mają charakteru samoistnego i ściśle wiążą się ze zobowiązaniem głównym. Inne zaś, że są to dwa rozstrzygnięcia, zupełnie od siebie niezależne.

We wczorajszej uchwale, odpowiadając na pytanie zadane w sprawie lubelskiego przedsiębiorstwa, sędziowie Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego przychylili się do pierwszego poglądu. Odrzucili możliwość uznania braku przepisów przejściowych za lukę w prawie.

Oznacza to przyznanie organom skarbowym prawa do nałożenia na podatnika sankcji odnoszących się do zdarzeń sprzed 1 maja 2004 r. Uchylenie ustawy nie likwiduje przecież istniejącego już zobowiązania. Jako podstawę prawną decyzji o sankcjach siedmiu sędziów NSA wskazało art. 109 ust. 4 obecnej ustawy o VAT, będący zresztą, ich zdaniem, kontynuacją przepisów z 1993 r. (sygn. I FSK 424/05).


Źródło: Rzeczpospolita