e-Podatki

Prenumerata gazet a odliczenie VAT. 2006-11-21


Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego zfaktury dokumentującej zakup czasopism wformie prenumeraty, przysługuje na ogólnych zasadach.

(…) W przypadku prenumeraty - rozpoczęcie wydawania towaru, które trwać będzie przez okres, najaki prenumerata została dokonana (np.kwartał, rok), poprzedzone jest uiszczeniem stosownej zapłaty. Nabywca, uiszczając przedpłatę napoczet prenumeraty czasopisma powoduje, że uwydawcy czy kolportera powstaje obowiązek podatkowy oduiszczonej kwoty. Wynika to zart.19 ust.13 pkt3 ustawy oVAT. Zgodnie ztym przepisem, co dozasady, obowiązek podatkowy ztytułu dostawy gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i22.13) powstaje zchwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty, przy czym uiszczenie części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego wtej części. Dotyczy to również zadatków, zaliczek, przedpłat irat, także otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art.19 ust.11). Dodatkowo w§15 rozporządzenia Ministra Finansów wsprawie m.in.zasad wystawiania faktur określono, że wprzypadku sprzedaży prasy - fakturę wystawia się nie później niż zchwilą powstania obowiązku podatkowego.

Zatem podatnik otrzymując fakturę potwierdzającą dokonaną przez niego wpłatę napoczet prenumeraty gazety, ma prawo doodliczenia podatku naliczonego, wynikającego ztej faktury wrozliczeniu zaokres, wktórym otrzymał fakturę albo wrozliczeniu zanastępny okres rozliczeniowy. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)