e-Podatki

Czy zawsze należy stawiać się na wezwanie urzędu. 2006-11-21


Na podstawie art. 155 Ordynacji podatkowej, urząd skarbowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

(…) Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

Sankcje karne

W postępowaniu podatkowym strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2500 zł, jeśli mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: 
- nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub
- bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub
- bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego lub odmówiła wyjawienia rzeczy lub praw majątkowych, mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. Kara ta może być zastosowana również w postępowaniu kontrolnym, ale nie ma zastosowania przy wezwaniach w ramach czynności sprawdzających.
Kara porządkowa to nie jedyna dolegliwość, jaka może nas spotkać w przypadku niezastosowania się do poprawnie sporządzonego i doręczonego wezwania. W postępowaniu podatkowym lub kontrolnym mamy możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i ustaleń. Jeśli pozbawimy się tych praw, może mieć to dla nas przykre konsekwencje.

Podatnik się uchyla

Istnieje jednak możliwość uchylenia się od osobistego stawiennictwa w urzędzie. Co do zasady, wezwany jest obowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa. Jeżeli właściwy miejscowo do rozpatrzenia sprawy jest organ podatkowy mający siedzibę na obszarze województwa innego niż to, w którym podatnik zamieszkuje lub przebywa, osoba obowiązana do osobistego stawienia się może zastrzec, że chce stawić się przed organem właściwym do rozpatrzenia sprawy.
Jeżeli postępowanie podatkowe prowadzone jest przez organ podatkowy, którego siedziba nie znajduje się na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa osoba obowiązana do osobistego stawiennictwa, oraz jeżeli osoba ta nie złożyła zastrzeżenia (że chce stawić się przed organem właściwym do rozpatrzenia sprawy), organ ten zwraca się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby o wezwanie jej w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań albo dokonania innych czynności, związanych z prowadzonym postępowaniem (tzw. pomoc prawna).
Jednak w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie, nie można się uchylić od osobistego stawiennictwa. Oceny potrzeby bezwzględnego osobistego stawiennictwa dokonuje organ podatkowy i powinien to zawrzeć w wezwaniu. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)