e-Podatki

Likwidacja działalności gospodarczej a kasa rejestrująca. 2006-11-14


Kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest kontrola fiskalna prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

(…) Dlatego też, pomimo iż kasa rejestrująca jest własnością podatnika, jej użytkowanie musi być zgodne z przepisami prawa i nadzorowane jest zarówno przez uprawniony serwis techniczny jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy. Również zakończenie pracy przez kasę fiskalną wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności, które wynikają z nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. nr 108, poz. 948; ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 85, poz. 798).

Zgodnie z § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia, zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga dokonania czynności określonych w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia. Czynności te to odczytanie zawartości pamięci fiskalnej kasy przez serwisanta w obecności pracownika urzędu skarbowego i sporządzenie protokołu według wzoru określonego w załączniku. Protokół powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika i wykonującego serwis oraz dwa egzemplarze dla urzędu skarbowego.

Służby serwisowe zobowiązane są mocą rozporządzenia do wykonania powyższych czynności, jednak nie mają obowiązku dokonywać tego bezpłatnie. Opłata za tę usługę nie jest określona w przepisach, dlatego też jej wysokość zależy od umowy między podatnikiem a serwisantem.

Niewykonanie obowiązku odczytania zawartości pamięci kasy nie jest zagrożone sankcjami z ustawy o podatku VAT. Podatnik musi się jednak liczyć, że organy podatkowe mogą zakwalifikować powyższe jako przestępstwo skarbowe wymienione w art. 80 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930; ost. zm. w Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 708). Zgodnie z tym zapisem, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. (…)
(źródło: Poradnik VAT)