e-Podatki

Refaktura usług ochrony. 2006-11-14


Jestem księgowym w spółce, która wynajmuje budynek biurowy. Usługi ochrony świadczy zewnętrzna firma ochroniarska, która wystawia fakturę na spółkę. Na podstawie umów najmu wynajmujący są zobowiązani do pokrywania kosztów ochrony przypadającej na wynajmowany przez nich metraż. Kiedy powinienem wystawiać refakturę tych usług na wynajmujących?

W przypadku usług ochrony obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Refakturę powinien Pan wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktury tej nie może Pan jednak wystawić wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 6 (4) VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej uczestnictwo w świadczeniu usług podatnika działającego we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, uważane jest za otrzymanie i dostarczenie tych usług przez niego samego. A zatem należy uznać, że spółka w rozumieniu dyrektywy świadczy usługi ochrony. W związku z powyższym obowiązek podatkowy w przypadku refakturowanych usług powstaje na zasadach określonych dla danej usługi.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług ochrony powstaje nie później niż z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. A zatem w przypadku refaktury tych usług obowiązek podatkowy powstaje na takich samych zasadach tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Natomiast refakturę powinien Pan wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (§ 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. m.in. w sprawie wystawiania faktur). Nie może Pan jej jednak wystawić wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 2 ww rozporządzenia).


Przykład

Z umowy najmu wynika, że usługi ochrony będą refakturowane na wynajmującego. Termin płatności wynikający z umowy przypada na 14 listopada. Jeżeli zatem wcześniej nie zostanie otrzymana całość lub część zapłaty to obowiązek podatkowy powstanie w tym dniu.

Refakturę powinien Pan zatem wystawić do 14 listopada, nie wcześniej jednak niż 15 października.


Podstawa prawna:

art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),

§ 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz.798).

(źródło: Aktualności VAT, Wydawnictwo Verlag Dashofer)