e-Podatki

Będzie mniej wątpliwości, co jest kosztem firmy. 2006-11-07


Od stycznia 2007 r. w ustawach CIT i PIT nastąpią istotne zmiany na skutek wprowadzenia podziału kosztów podatkowych na bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodem.


(…) Firmy prowadzące księgi rachunkowe od lat borykają się także z odpowiedzią na pytanie, kiedy wydatek staje się kosztem. Od nowego roku także tu nastąpią zmiany. Przede wszystkim wprowadzono zasadę, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ponadto wprowadzony zostanie do przepisów podział na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Te pierwsze potrącane będą w roku, w którym osiągnięty zostaje przychód (czyli tak jak obecnie). Doprecyzowano jednak, że poniesione po zakończeniu roku, ale przed sporządzeniem sprawozdania należy ująć także w roku osiągnięcia przychodu.

Poważne zmiany dotyczą zasad rozliczania kosztów pośrednich. Upodobniają je do zasad stosowanych w ustawie o rachunkowości. Tam jednak firmy mają większą swobodę wyboru rozwiązań, choćby korzystania z zasady istotności. Jeśli kontrole podatkowe nie będą ich kwestionowały, to będzie to ułatwienie dla firm. Jeśli jednak nie, mogą się pojawić problemy.

- Koszty pośrednie będą musiały być proporcjonalnie przyporządkowane do długości okresu, którego dotyczą - mówi Magdalena Przygodzka.

Tłumaczy, że obecnie firma wykupująca dwuletnią koncesję zalicza cały wydatek do kosztów podatkowych w momencie zapłaty. Od 1 stycznia 2007 r. będzie musiała podzielić go proporcjonalnie do okresu obowiązywania koncesji. Jednak nie zawsze rozliczenie będzie tak proste. Często nie wiadomo bowiem, jakiego okresu dotyczą wydatki, np. na jak długo wystarczą kupione pod koniec roku materiały biurowe. Wtedy racjonalne byłoby zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Nie wiadomo jednak, czy takie podejście będzie akceptowała kontrola podatkowa. Dopiero nowe orzecznictwo wyjaśni wątpliwości. Z końcem roku dotychczasowe wyroki w większości stracą bowiem aktualność. Niewątpliwie nowe zasady rozliczania kosztów pośrednich mogą wywołać spór podatników z organami podatkowymi. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)