e-Podatki

Co się zmieni w CIT w 2007 r.? 2006-11-07


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. Zmiany nie są rewolucyjne, choć niektóre z nich będą zapewne dla podatników istotne.


(…) Wprowadzono nową definicję samochodu osobowego. Przez samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z określonymi wyjątkami.


Kosztem uzyskania przychodów będą wszelkie koszty związane z finansowaniem przez pracodawcę świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników. Nie będzie istotne, czy do ponoszenia tych kosztów pracodawcę zobowiązują przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw. Ponadto nie będą limitowane wydatki na reklamę. Do kosztów podatkowych podatnicy będą mogli zaliczyć całość wydatków poniesionych na ten cel, bez względu na fakt czy jest to reklama publiczna czy niepubliczna. Jednocześnie jednak wyłączono z kosztów podatkowych wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.


Podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro. Przy czym nie dotyczy to samochodów osobowych. Nie będzie natomiast możliwości, która dotyczyła wszystkich podatników, dokonywania 30% odpisu od fabrycznie nowych środków trwałych.


Kolejną istotną zmianą jest zniesienie obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Podatnicy będą wpłacać zaliczki na podatek bez składania deklaracji.


Zwolnione z podatku dochodowego będą dochody wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej. Zwolnienie będzie obowiązywało bezterminowo. Jednak dotyczy tylko dochodów uzyskanych przez te podmioty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.


Nad ustawą będzie pracował teraz Senat. (…)


(źródło: Gazeta Podatkowa)