e-Podatki

Rozliczamy koszty reklamy limitowanej. 2006-10-24


Maksymalny limit wydatków na reprezentację i reklamę o charakterze niepublicznym (0,25% przychodu), wskazany przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym.


(…) Wyznacza on zatem roczną sumę wydatków, jaką można obciążyć koszty podatkowe. Nie można przy tym przyjąć, że automatycznie przedsiębiorca nie ma możliwości rozliczania tych wydatków w trakcie roku podatkowego. Należy bowiem pamiętać, że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, przy czym u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów podstawą obliczenia zaliczki jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Oznacza to, że limit wydatków na reprezentację i reklamę mogących stanowić koszt uzyskania przychodów należy obliczać w rachunku narastającym, tzn. wyznaczać jego wartość na koniec każdego miesiąca na podstawie sumy przychodów podlegających opodatkowaniu, osiągniętych od początku roku podatkowego. Na tej podstawie określa się, jaką kwotę wydatków na reprezentację i reklamę niepubliczną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu danego miesiąca.

Przedsiębiorca do obliczania limitu ma obowiązek przyjąć przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Ustawa o pdof, u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT), za przychód z tej sprzedaży uważa przychód pomniejszony o należny podatek VAT. Z tego też względu przychodem stanowiącym podstawę do wyliczenia limitu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy jest przychód netto, czyli przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Z zapisów pkt 23 i 43 powołanego wyżej artykułu 23 ust. 1 ustawy o pdof wynika, że podatek VAT od przekazanych (zużytych) na cele reprezentacji i reklamy towarów i usług jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innego przepisu prawa, niż same koszty reprezentacji i reklamy. Dlatego też przy ustalaniu, czy nastąpiło przekroczenie limitu (0,25% przychodów) uwzględnia się wartość przekazanych towarów i usług według cen netto, tzn. cen niezawierających podatku od towarów i usług. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)