e-Podatki

Termin wystawienia zaliczkowej faktury VAT. 2006-10-17


Zasadniczo obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to powstaje on z chwilą jej otrzymania w tej części.

(…) Podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Wynika to z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten ma również zastosowanie do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Przy czym podatnik VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT zaliczkowej w sytuacji, gdy otrzymał zaliczkę od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która nie żądała jej wystawienia.

Jak wspomniano wyżej, w przypadku pobrania części należności (zaliczki) przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi przepisy ustawy o VAT przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą otrzymania części należności. Należy podkreślić, iż powstanie obowiązku podatkowego od otrzymanej zaliczki jest niezależne od momentu wystawienia faktury potwierdzającej jej otrzymanie.

W przypadku otrzymania przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi zaliczki (przedpłaty), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano m.in. część należności od nabywcy (§ 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur).

Zatem można zauważyć, że obowiązuje tu podobna zasada jak przy zapłacie za towar czy usługę, gdzie fakturę także trzeba wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru czy wykonania usługi. Jednak należy zauważyć, że o ile przy sprzedaży, która ma być udokumentowana fakturą VAT, moment wystawienia faktury może przesunąć moment powstania obowiązku podatkowego, o tyle przy otrzymywanych zaliczkach, fakt ten pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. Bowiem powstaje on i tak z chwilą otrzymania zaliczki - niezależnie od momentu wystawienia faktury zaliczkowej. Nawet wtedy, gdy faktura dokumentująca otrzymaną zaliczkę wystawiona zostanie w siódmym dniu od jej otrzymania, czyli zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)