e-Podatki

Biznesmen, samochód i telefon komórkowy. 2006-10-17


Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pojazdem korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Powoduje to, że chcąc rozmawiać przez telefon podczas jazdy przedsiębiorca musi się zaopatrzyć w urządzenie głośnomówiące.

(…) Urządzenie to nie jest zdatne do użytku bez telefonu komórkowego. Jeżeli telefon komórkowy nie stanowi środka trwałego, to wydatek na zestaw głośnomówiący przedsiębiorca zalicza bezpośrednio do kosztów. Natomiast gdy telefon został zaliczony do środków trwałych, podatnik często ma problem czy wydatek na zakup tego urządzenia zaliczyć bezpośrednio w koszty, czy też potraktować jako ulepszenie środka trwałego i zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne?

Generalnie ulepszenie środka trwałego polegać może m.in. na rozbudowie, adaptacji lub modernizacji i prowadzi do zwiększenia jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych na ten cel. W przypadku gdy łączy się ono z koniecznością nabycia części składowych lub peryferyjnych, ich wartość powiększa wartość początkową środka trwałego, o ile ich jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Z kolei konsekwencją tego powiększenia jest podwyższenie wartości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Zestaw nagłaśniający do telefonu należy uznać za część peryferyjną. "Peryferyjny" zgodnie ze słownikową definicją oznacza "mniej ważny, uboczny, drugoplanowy". Przy czym jeżeli wydatek poniesiony na nabycie zestawu nie przekracza 3.500 zł - może być zaliczony bezpośrednio do kosztów podatkowych. W przeciwnym wypadku, gdyby jednocześnie doszło do wzrostu wartości użytkowej telefonu, wydatek powiększałby jego wartość początkową. Wtedy obciążanie kosztów tym wydatkiem odbywałoby się w czasie poprzez zwiększone odpisy amortyzacyjne. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)