e-Podatki

Stawka liniowa dopiero od nowego roku. 2006-10-10


Przedsiębiorca, który utracił w ciągu roku prawo do rozliczania się z fiskusem w formie karty podatkowej albo zrezygnował z karty, nie może przejść od razu na podatek liniowy.

(…) Będzie mógł wybrać rozliczenie według 19-proc. stawki dopiero od następnego roku. To samo dotyczy osób, które straciły prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie w formach ryczałtowych zależy od spełnienia przez przedsiębiorcę wielu warunków. Ich utrata powoduje automatycznie utratę prawa do takiego sposobu rozliczenia. Tak będzie np., jeśli przedsiębiorca na karcie podatkowej przekroczy dozwolony przy danym rodzaju usług stan zatrudnienia (wskazany w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Czy w takim wypadku może skorzystać z opodatkowania stawką liniową?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Takiej też odpowiedzi udzielił Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim w interpretacji z 26 lipca br. (U.S.I/3.415-27/2006). Urząd przypomniał, że stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o ryczałcie osoby płacące kartę podatkową muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach stanu faktycznego zgłoszonego we wniosku o objęcie kartą, powodujących utratę warunków do opodatkowania w tej formie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy podatnik, który złoży takie zawiadomienie, powinien - poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków - zaprowadzić:
> ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeśli spełnia warunki określone w tej ustawie, albo
> właściwe księgi, słowem księgę przychodów i rozchodów (chyba że jest zwolniony od tego obowiązku) - i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) dochody osiągnięte z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej, chyba że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu zryczałtowanych form opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą też wybrać opodatkowanie według stawki liniowej 19 proc. (na zasadach określonych w art. 30c updof). Jednak do tego koniczne jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania (30c ust. 2 updof). W razie rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego oświadczenie takie musi być złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednakniż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wynika z tego, że prawo wyboru podatku liniowego w ciągu roku podatkowego mają jedynie przedsiębiorcy faktycznie rozpoczynający działalność w trakcie tego roku. Natomiast podatnicy kontynuujący działalność, którzy w takcie roku utracili prawo do karty podatkowej, mają możliwość wyboru podatku liniowego dopiero od nowego roku podatkowego, jeśli złożą stosowne oświadczenie do 20 stycznia. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)