e-Podatki

Odzyskaj VAT od towarów posiadanych na dzień utraty zwolnienia. 2006-10-03


Zwolnienie podmiotowe od VAT generalnie przysługuje pomiotom, u których w danym roku podatkowym wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 10.000 euro (w roku 2006 jest to kwota 39.200 zł). W przypadku gdy wartość tej sprzedaży przekroczy ww. kwotę, zwolnienie traci moc, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę.

(…) Z kolei obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Podatnik, który utraci prawo do korzystania z omawianej formy zwolnienia podmiotowego ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT. Dokonuje tego na druku VAT-R. W przypadku gdy podatnik taki jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, wówczas ma jedynie obowiązek dokonania aktualizacji tego zgłoszenia.

Aby móc odzyskać VAT zawarty w cenie towarów nabytych przed utratą prawa do korzystania z ww. zwolnienia podatnik musi uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego (art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT - Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Będzie mógł wtedy dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia. Pod warunkiem jednak, że:

sporządzi spis z natury zapasów towarów, posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty odpowiadającej równowartości 10.000 euro,

przedłoży w urzędzie skarbowym ww. spis w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.
Spełnienie powyższych warunków umożliwi więc podatnikowi odliczenie podatku naliczonego jaki wynika m.in. z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty omawianego zwolnienia.

Kwotę podatku naliczonego stanowić będzie wówczas iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)