e-Podatki

Pracownik w odzieży służbowej reprezentuje firmę. 2006-10-03


Kwalifikując do kosztów podatkowych wydatki poniesione na rzecz pracowników, pracodawcy powinni uwzględniać uregulowania zawarte w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienione zostały wydatki na reprezentację, w części przekraczającej 0,25% przychodów.

Do tego rodzaju wydatków należy m.in. zakup odzieży dla pracowników, mającej na celu wyróżnienie działalności firmy na tle innych przedsiębiorców, np. jednolitych kostiumów czy koszulek.

Nie budzi wątpliwości zaliczenie do kosztów podatkowych wartości odzieży posiadającej cechy, które kojarzą się z konkretną firmą. Stroje służbowe opatrzone w firmowe logo, o charakterystycznym kolorze czy fasonie wykazują związek z prowadzoną działalnością i wpływają na poprawę wizerunku przedsiębiorcy. Ponieważ jednak mają na celu wyróżnienie działalności danej firmy, a więc wiążą się z jej reprezentowaniem przez pracowników, wydatki te będą kosztem uzyskania przychodów tylko do wysokości 0,25% przychodu, w ramach limitu wydatków na reprezentację. Tak uważają również sądy i organy podatkowe.

Wątpliwości powstają w przypadku zakupu dla pracowników odzieży, która nie utraciła charakteru odzieży osobistej, np. jednolitych garsonek wykorzystywanych w celach służbowych. Pracownik powinien bowiem wykonywać pracę we własnej odzieży, chyba że przepisy prawa pracy stanowią inaczej. Jednak w piśmie Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r., nr 1401/PD-4230Z-53/06ER czytamy: "(...) w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę zarówno wydatki poniesione w związku z zakupem strojów służbowych opatrzonych logo Podatnika jak też strojów niepozbawionych cech odzieży osobistej (np. garnitury, garsonki), lecz wykorzystywanych tylko i wyłącznie w celach służbowych przez prezenterów telewizyjnych w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w ramach wydatków na reprezentację (...)".

Z przedstawionego pisma można wysnuć wniosek, iż w niektórych sytuacjach wydatki na zakup dla pracowników odzieży reprezentacyjnej, ale pozbawionej cech charakterystycznych dla pracodawcy, mogą stanowić koszty podatkowe do wysokości ww. limitu. Jednak korzystanie z takiej odzieży powinno być uwarunkowane charakterem prowadzonej działalności oraz rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika. Przy czym kwalifikując tego rodzaju wydatki do kosztów podatkowych należy zachować dużą ostrożność, gdyż nie ma pewności czy w określonej sytuacji nie zostaną zakwestionowane przez organy podatkowe.

(źródło: Gazeta Podatkowa)