e-Podatki

Jak opodatkować środki unijne? 2006-09-26


W piśmie nr DD6-8213-8/06/DZ/412 Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe zasady dotyczące opodatkowania środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych. Zdaniem resortu omawiane środki w przeważającej części stanowią przychód podlegający opodatkowaniu.

(…) W przypadku środków pochodzących z funduszy strukturalnych nie można zastosować zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdop oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 o pdof. Wynika to ze statusu prawnego tych środków. Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi bowiem ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w ww. przepisach uzależnione jest od takiego właśnie pochodzenia otrzymanych środków.

Środki otrzymane przez projektodawców (ostatecznych odbiorców) z tytułu wykonanych świadczeń (usług) na rzecz Instytucji Wdrażających stanowią ich przychody na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop i odpowiednio art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof. Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Świadczenia o charakterze niepieniężnym otrzymane przez osoby fizyczne (beneficjentów ostatecznych) w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych korzystają ze zwolnienia od podatku stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o pdof. Natomiast świadczenia o charakterze pieniężnym są wolne od podatku, o ile mieszczą się w zakresie pozostałych zwolnień zawartych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.

W kwestii przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów cywilnoprawnych uzyskanych przez osoby uczestniczące we wdrażaniu programów finansowanych z funduszy strukturalnych Ministerstwo Finansów uznało, iż nie ma do nich zastosowania żadne ze zwolnień przedmiotowych, określonych w art. 21 ustawy o pdof. Zatem przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Oznacza to, że dokonując wypłat z ww. tytułów płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Pełna treść omawianego pisma dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).