e-Podatki

Urząd będzie sam korygował. 2005-09-08


Urzędy będą poprawiać oczywiste pomyłki i błędy w zeznaniach bez wzywania podatnika. Jednak tylko w przypadku, gdy skutki finansowe zmiany nie będą przekraczać 1 tys. zł.

To jedna z wielu wprowadzonych i już obowiązujących zmian w ordynacji podatkowej. Korekt jest dużo i spotkały się one na ogół z pozytywną oceną, zwłaszcza przedsiębiorców. Zawiera je ustawa z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw.

Skarb państwa od dziś w pełni odpowiada za szkody wyrządzone przez decyzje obciążone najpoważniejszymi błędami. Podatnik może żądać także pokrycia korzyści, jakie mógłby osiągnąć, a nie tylko rzeczywistych strat.

Fiskus stanie się ostrożniejszy. Przede wszystkim przewiduje więcej sytuacji pociągających za sobą wstrzymanie wykonania decyzji, jak również tworzy się mniej dotkliwe dla podatnika zabezpieczenia przyszłych należności podatkowych, tzw. przedwymiarowych. Dlatego łatwiej będzie uniknąć takich form zabezpieczenia ściągalności podatku, które mogą utrudnić lub wręcz zablokować funkcjonowanie firmy.

Liczne zmiany dotyczą tzw. czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, zbierania i wymiany informacji podatkowych. Ale najważniejsza to wyposażenie przedstawicieli fiskusa w prawo do samodzielnego korygowania zeznań i deklaracji podatkowych, gdy zostały wypełnione niezgodnie z wymaganiami lub gdy błędy i pomyłki w nich zawarte są oczywiste. Dotyczy to tylko pomyłek o skutkach finansowych nieprzekraczających 1 tys. zł. Zawsze będzie można sprzeciwić się takiej korekcie.

Ponadto organizacje społeczne uzyskały prawo występowania w sprawie podatkowej innej osoby za jej zgodą. Wolno im żądać wszczęcia postępowania. Mogą domagać się dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu już toczącym się, ale zawsze pod warunkiem, że jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes publiczny. Tak więc podatnicy mogą korzystać z bezpośredniego wsparcia.

Uporządkowany został także katalog ulg przy spłacie podatków. Zasady udzielania tych ulg przedsiębiorcom dostosowano do wymagań płynących z prawa UE.

Będzie więcej jasności w ważnej kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych. Do ministra finansów można się zwracać o wiążącą wykładnię postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Prostsze stają się reguły zaokrąglania podatków.

Nie wszystkie zmiany jednak spotkały się z pozytywną oceną. Kontrowersje wzbudza klauzula obejścia prawa. Chodzi o prawo organu podatkowego do ustalania podatku z uwzględnieniem rzeczywistych, a nie pozornych celów umów (czynności prawnych).

Dopiero od połowy przyszłego roku będziemy mogli składać PIT, CIT, VAT - zeznania i inne deklaracje podatkowe oraz odwołania, wnioski, pisma przez Internet. Od 1 stycznia 2006 r. wejdą w życie natomiast przepisy o zawieraniu z ministrem finansów przez duże firmy powiązane z firmami zagranicznymi i krajowymi porozumień w sprawie cen transakcyjnych, czyli co do sposobu rozliczeń między tymi firmami.


Źródło: Rzeczpospolita