e-Podatki

Nieaktualna interpretacja nadal chroni. 2006-09-12


Jeśli podatnik dostanie korzystną interpretację, to będzie ona obowiązywać, nawet gdy zmienią się przepisy. A minister finansów nic na to nie poradzi.

(…) Z art. 14b § 5 ordynacji podatkowej wynika, że wiążąca interpretacja traci moc dopiero po doręczeniu podatnikowi decyzji izby skarbowej, która ją uchyli. Przepis ten budzi spore wątpliwości, ale nie można go - tak jak robi minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską - tłumaczyć inaczej.

Informacja niepełna, ale prawidłowa
Wszystko zaczęło się od naszego artykułu ("Tylko nowa decyzja uchyla urzędową interpretację", "Rz" z 17 maja). Stał się kanwą interpelacji poselskiej skierowanej do ministra. Wskazaliśmy w nim, że niektóre urzędy skarbowe nieprawidłowo informują o utracie mocy interpretacji od razu, gdy zmieni się przepis.
Czy minister finansów z tym się zgadza? Na to wskazuje początek jego odpowiedzi: "Informację taką można uznać za niepełną. Nie zawiera ona bowiem dodatkowego stwierdzenia, że w sprawie uchylenia postanowienia organu podatkowego z powodu jego niezgodności z prawem wynikłej ze zmiany przepisów zostanie wydana decyzja dyrektora izby skarbowej".

Ale w drugiej części pisma minister nieoczekiwanie zmienia zdanie. Jak czytamy w wyjaśnieniach: "Zawartej w niektórych postanowieniach organów podatkowych informacji o utracie mocy interpretacji z chwilą zmiany przepisów nie można jednak uznać za błędną. Prawnopodatkowa ocena zdarzeń zaistniałych pod rządami nowych, zmienionych przepisów nie może bowiem następować na podstawie interpretacji dotyczącej poprzednio obowiązujących przepisów, lecz na podstawie nowych, zmienionych przepisów. Data doręczenia decyzji dyrektora izby skarbowej uchylającej postanowienie nie ma tu znaczenia".

Przyjęcie zasady, że postanowienie urzędu obowiązuje mimo zmiany przepisów, byłoby niezgodne z konstytucją - argumentuje minister. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)