e-Podatki

Przedsiębiorca studentem. 2006-09-12


Warunki rynkowe w wielu branżach życia gospodarczego determinują do podjęcia studiów również przedsiębiorców, niejednokrotnie legitymujących się długoletnim stażem.

(…) Są to w przeważającej większości kierunki zbieżne z profilem firmy, którą prowadzą. Z racji prowadzenia działalności gospodarczej podejmują oni z reguły studia zaoczne lub wieczorowe, które są studiami płatnymi. Czy wnoszone przez nich opłaty za naukę mogą stanowić koszty podatkowe w firmie?

W art. 23 ust. 1 ustawy o pdof, będącym tzw. katalogiem kosztów negatywnych, ustawodawca nie wyłączył z kosztów podatkowych wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy. Jednocześnie wskazując w generalnej zasadzie dotyczącej kosztów, że mogą nimi być wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, dopuścił zaliczanie w koszty wydatków o bardzo zróżnicowanej naturze. Mogą to być wydatki bezpośrednio, jak również pośrednio związane z celem, jakim jest uzyskanie przychodu. Przyjąć więc należy, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zagwarantowanie źródła przychodu.

Przedsiębiorca podnosząc kwalifikacje zawodowe w kierunku zbieżnym z profilem wykonywanej działalności, niewątpliwie zmierza do zwiększenia konkurencyjności świadczonych usług. Liczy przy tym na efekt w postaci wzrostu uzyskiwanych przez siebie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z tych też względów wydatki na opłacenie czesnego za studia zbieżne z profilem działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jako poniesione w celu osiągnięcia przychodu. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)