e-Podatki

Można nie płacić podatku. 2006-09-12


Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika może być opodatkowany w ramach przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy. Zapłaty podatku można jednak uniknąć.

(…) Pracodawcy często zwracają pracownikom koszty, które ci ponieśli w związku z łączącym ich z pracodawcą stosunkiem pracy. Zazwyczaj kwoty takich zwrotów są traktowane jako przychód pracownika i powinny być opodatkowane. Najczęściej w momencie zwrotu pomniejszane są o 19-proc. podatek. Niektóre zwroty zostały jednak zwolnione z podatku dochodowego. Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą wartości surowców i materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z tych tytułów w wyodrębnionej pozycji. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)