e-Podatki

Opłaty ponoszone po utracie przedmiotu leasingu są kosztem. 2006-09-05


Jak wskazywaliśmy, nie ulega wątpliwości, że czynsz płacony przez przedsiębiorcę z tytułu leasingu operacyjnego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jego poniesienie ma związek z uzyskiwaniem przychodu.

(…) Do tej pory jednak organy podatkowe prezentowały stanowisko, iż bardzo istotnym warunkiem jaki musiał zostać spełniony, aby taki czynsz stał się kosztem, jest warunek użytkowania w działalności gospodarczej urządzenia będącego przedmiotem leasingu. Z chwilą kradzieży, zniszczenia w wyniku wypadku, czy też utraty przedmiotu leasingu z innego powodu, podatnik tracił możliwość korzystania z leasingowanego składnika majątku. W konsekwencji składnik ten przestawał przyczyniać się do osiągania przychodu, co z kolei skutkowało brakiem możliwości zaliczania do kosztów podatkowych opłat ponoszonych przez przedsiębiorcę po utracie urządzenia.

Tymczasem pismo Ministerstwa Finansów (PB 2 AD-033-051-51/05) dotyczące omawianej przez nas kwestii przynosi rewolucyjną wręcz zmianę, korzystną dla podatników. Wskazuje bowiem, że dla zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego nie ma decydującego znaczenia fakt, czy są one ponoszone w trakcie trwania umowy, czy też po jej zakończeniu. Oznacza to, zdaniem resortu, że opłaty leasingowe ponoszone po rozwiązaniu umowy, będącym wynikiem utraty przedmiotu leasingu, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych. W dalszym ciągu są to bowiem opłaty leasingowe wynikające z umowy leasingu.

Opinia wyrażona przez Ministerstwo Finansów we wskazanym piśmie nie jest wiążąca dla organów podatkowych, należy jednak mieć nadzieję, że będą one miały ją na uwadze. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)