e-Podatki

To nie jest przychód ani koszt. 2006-08-29


Dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenia sfinansowane tymi dopłatami nie stanowią zaś kosztów uzyskania przychodów.

(…) Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach. Jego interpretacja z 1 sierpnia 2006 r. (sygn. PD2-415186/06) podtrzymuje stanowisko naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zgodził się ze stanowiskiem podatnika jedynie w części dotyczącej przychodów.

Jak podkreśla dyrektor izby w uzasadnieniu decyzji, przepisy w tym zakresie są jednoznaczne. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Z wyjątkiem, gdy przychody te związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a - 22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 48 wolne od podatku są dotacje, subwencje i dopłaty otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.).

Wątpliwości nie budzi również art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT, na mocy którego do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a -47c i 48.

Dlatego, jak podkreśla dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, podatnik w sposób nieuzasadniony twierdzi, iż zwolnienie z opodatkowania otrzymanego dofinansowania będzie miało sens poprzez wyłączenie go po stronie przychodów przy jednoczesnym zaliczeniu kosztów wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)