e-Podatki

Wpływ zapłaty w ratach na odliczenia VAT. 2006-08-22


Podatnik VAT kupujący na raty mieszkanie, które będzie odrębną nieruchomością i wejdzie do majątku trwałego firmy, może odliczyć od podatku należnego VAT zapłacony przy uiszczaniu kolejnych rat.

(…) Chodzi o sytuację, gdy tego rodzaju raty (przedpłaty, zaliczki) są dokonywane w trakcie budowy przed podpisaniem aktu notarialnego.

Obowiązki sprzedającego
Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT obowiązek podatkowy po stronie sprzedającego lokale i budynki powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wydania. Nie później niż z chwilą powstania tego obowiązku i nie wcześniej niż 30. dnia przed tym dniem wystawia on fakturę VAT (zgodnie z art. 15 rozporządzenia w sprawie faktur). Kwota podatku określonego w fakturze VAT potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, raty) stanowi - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT - podatek naliczony przez sprzedawcę, a więc odliczany przez nabywcę.

Jeśli dojdzie do podpisania aktu notarialnego, sprzedający musi, nie później niż 30. dnia po, wystawić fakturę VAT obejmującą resztę należności za mieszkanie. Konsekwentnie nabywca ma prawo na jej podstawie odliczyć zapłacony VAT od podatku naliczonego.

Ważna data faktury
Otrzymanie faktury uprawnia nabywcę do odliczenia VAT. Odliczenia tego nabywający dokonuje w rozliczeniu VAT za miesiąc, w którym otrzymał fakturę. Prawną podstawą jest tu art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

Jeśli zdecyduje się z czasem na sprzedaż lokum, to musi naliczyć VAT przy wystawieniu faktury nabywcy i odprowadzić ten podatek.

W razie likwidacji działalności podatnik będący osobą fizyczną obowiązany jest sporządzić remanent likwidacyjny, w którym ujmuje zarówno towary handlowe, jak i środki trwale posiadane w dniu likwidacji, przy których nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Dotyczy to również mieszkania. Musi uwzględnić je tak jak inne środki trwałe przy ustaleniu podstawy opodatkowania VAT. Podstawą opodatkowania jest wówczas, zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, cena ich nabycia.

Nie dotyczy spadkobierców
Obowiązek odprowadzenia VAT nie wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy likwidacja działalności następuje wskutek śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Ustawa o VAT nie przewiduje sporządzania remanentu likwidacyjnego w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych wskutek śmierci podatnika. Spadkobiercy nie mają więc obowiązku odprowadzenia VAT. Także w razie sprzedaży lub darowania przez spadkobierców dóbr, które kiedyś stanowiły majątek trwały firmy, obowiązek odprowadzenia VAT w rachubę nie wchodzi (takie interpretacje: z 28 lutego 2006 r. Urzędu Skarbowego w Głownie, sygn. US III 443P/5/2006/H oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 30 stycznia 2006 r., sygn. PP/443-1962/005). (…)

(źródło: Rzeczpospolita)