e-Podatki

Czy przy refakturze powstaje szczególny moment podatkowy. 2006-08-15


Jako wydzierżawiający zawarliśmy umowę dzierżawy nieruchomości z innym podmiotem na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy wystawienie refaktury na poniesione przez nas koszty mediów (koszty usług telekomunikacyjnych oraz rozprowadzania wody) na dzierżawcę wiąże się ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego?

(…) Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a jeżeli wykonanie usługi powinno zostać potwierdzone fakturą VAT, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż w siódmym dniu od dnia wykonania usługi. Należy zauważyć jednak, że w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych czy rozprowadzania wody obowiązek podatkowy ustalany jest na zasadach szczególnych wyrażonych w art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b) i c) ustawy o VAT. Zgodnie z tą regulacją obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia tych usług.

W świetle przytoczonych regulacji należy stwierdzić, że podmiot refakturujący wyżej wymienione usługi zobowiązany jest do wykazania podatku należnego z tytułu świadczonej usługi w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą upływu terminu płatności ustalonego w umowie z dzierżawcą. Co istotne, powyższe rozumienie przepisów znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2005 r. nr 1401/VO/006-828/04/MM/AC).

Problem powstaje jednak w sytuacji, gdy umowa między dostawcą a odbiorcą niniejszych usług nie zawiera terminu płatności. W obliczu takiego stanu faktycznego ustawodawca nie przewidział szczególnej regulacji. Jednak zdaniem naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (postanowienie z 3 stycznia 2006 r. nr 1471/NUR2/443-517/06/AG), jeżeli umowa nie określa terminu płatności, to refakturowanie usług za media nie jest objęte szczególnym
momentem podatkowym, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT. W takim przypadku zgodnie z art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi, a jeżeli usługa powinna być udokumentowana fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wykonania usługi. (…)

(źródło: Gazeta Prawna)