e-Podatki

Stawka podatkowa – infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu. 2005-09-06


Spółka zamierza zlecić roboty budowlano – montażowe sieci ciepłowniczych, doprowadzających ciepło do budynków mieszkalnych, a więc infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Pytanie i stanowisko podatnika:

Podatnik zapytuje jaką stawką należy opodatkować roboty budowlano montażowe i remontowe dotyczące infrastruktury towarzyszącej w sytuacji gdy nie jest ona wykorzystywana przez budownictwo mieszkaniowe wyłącznie ale w znacznym stopniu. Czy zasadnym będzie zastosowanie wówczas stawki 7% do całości robót budowlano montażowych, gdy infrastruktura służy budownictwu mieszkaniowemu w 70%. W ocenie podatnika przyjąć należy iż przekroczenie granicy 60% stopnia wykorzystania infrastruktury towarzyszącej na cele mieszkaniowe, jako właściwej do zastosowania stawki preferencyjnej 7% do całości robót i remontów tejże infrastruktury.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W art. 146 ust. 1 pkt 1 pkt a w/w ustawy, stwierdzono, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W ust. 2 w/w artykułu stwierdzono, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, rozumie się:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Stwierdzić zatem należy, iż wykonywane roboty budowlano - montażowe sieci ciepłowniczej zaliczana jest do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, jeżeli sieć będzie związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Jeżeli Podatnik świadcząc usługę jest w stanie wyodrębnić tę część, która dotyczy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu od części dotyczącej infrastruktury towarzyszącej innym celom, wówczas winien zastosować opodatkowanie tych części według właściwej stawki podatku 7% lub 22%. Jeżeli natomiast wyodrębnienie takie nie jest możliwe do całości usługi Podatnik może zastosować stawkę podatku w wysokości 7%, gdyż w art. 146 ust. 1 pkt 2, nie wskazano w jakim zakresie winien istnieć związek z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Tak więc każdy z wymienionych przez ustawodawcę obiektów, jeżeli tylko jest związany w jakiejkolwiek części z obiektami budownictwa mieszkaniowego kwalifikowany jest jako inwestycje w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Fakt wykorzystywania przedmiotowej infrastruktury, także do innych potrzeb nie oznacza, że obiekty, o których mowa przestają wykazywać związek z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. (sygnatura PI/005-1540/04/CIP/01 z 24.09.2004r.)


(źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku 08/02/2005)