e-Podatki

Weszły w życie 2006-09-12od 01.07.2006. - do 06.09.2006.

26.08.2006.

OP
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, Dz.U. Nr 144, poz. 1047, z dnia 11.08.2006
UM

 • USTAWA z dnia 8 czerwca 2006 r. o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r., Dz.U. Nr 144, poz. 1039, z dnia 11.08.2006

24.08.2006.

PL

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, Dz.U. Nr 142, poz. 1023, z dnia 09.08.2006

16.08.2006.

OP
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, Dz.U. Nr 146, poz. 1062, z dnia 16.08.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej, Dz.U. Nr 146, poz. 1061, z dnia 16.08.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Dz.U. Nr 146, poz. 1060, z dnia 16.08.2006
SiD
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez notariuszy, Dz.U. Nr 143, poz. 1035, z dnia 10.08.2006
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn, Dz.U. Nr 139, poz. 988, z dnia 04.08.2006
OPŁ

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej, Dz.U. Nr 137, poz. 975, z dnia 31.07.2006
10.08.2006.

OP

 • USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 143, poz. 1031, z dnia 10.08.2006
VAT

 • USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 143, poz. 1029, z dnia 10.08.2006
 • USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 143, poz. 1028, z dnia 10.08.2006
30.07.2006.

OZ
 • USTAWA z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą, Dz.U. Nr 79, poz. 546, z dnia 10.05.2006
28.07.2006.

PR
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym, Dz.U. Nr 136, poz. 969, z dnia 28.07.2006
25.07.2006.

UR
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz.U. Nr 122, poz. 846, z dnia 10.07.2006
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Dz.U. Nr 122, Poz.845 , z dnia 10.07.2006
13.07.2006.

OP
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, Dz.U. Nr 108, poz. 738, z dnia 28.06.2006
11.07.2006.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 106, poz. 715, z dnia 26.06.2006
07.07.2006.

OPŁ


 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. Nr 121, poz. 844, z dnia 07.07.2006
06.07.2006.

AKC


 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r., Dz.U. Nr 120, poz. 829, z dnia 06.07.2006
04.07.2006.

OP


 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 czerwca 2006 r. sygn. akt K 53/05, Dz.U. Nr 118, poz. 812, z dnia 04.07.2006
01.07.2006.

OPŁ


 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, Dz.U. Nr 17, poz. 139, z dnia 02.02.2006
Wykaz skrótów:

AKC – akcyza
NIP – ewidencja i identyfikacja
OP – Ordynacja podatkowa
OPŁ – opłaty
OZ – obrót zagraniczny
PCC – podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF – podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP – podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PR - podatek rolny
SiD – spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT – podatek od towarów i usług