e-Podatki

Podstawa opodatkowania środka trwałego w remanencie likwidacyjnym. 2005-09-06


Podatnik w styczniu 2002r. zakupił samochód ciężarowy Renault Laguna jako środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej. W deklaracji podatkowej VAT-7 został odliczony podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu w kwocie 12.893,00 zł. Po 6-miesięcznym okresie prowadzenia działalności skorygowano odliczony podatek od towarów i usług o kwotę 5.158,00 zł. W związku z powyższym Podatnik odliczył podatek naliczony w kwocie 7.735,00 zł.

Zapytanie i stanowisko podatnika:

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług środka trwałego w remanencie likwidacyjnym.

Zdaniem Pytającego do wyceny środków trwałych przy remanencie likwidacyjnym należałoby przyjąć wartość nie zamortyzowaną lub w przypadku znacznej amortyzacji wartość rynkową ustaloną na podstawie publikacji lub wyceny rzeczoznawcy.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.
W myśl art. 14 ust. 4 ustawy przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie w świetle art. 14 ust. 8 ustawy podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10. W myśl przepisu wskazanego artykułu w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

W przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie zatem wartość samochodu ciężarowego podlegającego spisowi z natury, rozumiana jako cena jego nabycia. PI/005-2268/04/CIP/08


(źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku 03/02/2005)