e-Podatki

Co ma podatnik z europejskich wyroków? 2006-08-01


W sporach z organami podatkowymi polscy podatnicy mają możliwość powoływania się na korzystne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Są one źródłem prawa w Polsce, choć wciąż zdarza się, że lekceważonym przez urzędników.

(…) Ordynacja podatkowa (op) w kilku miejscach wprost nakazuje organom podatkowym stosowanie orzecznictwa ETS. Przede wszystkim są one zobowiązane do działania "na podstawie przepisów prawa", czyli m.in. zgodnie z wyrokami Trybunału. Niestety zdarza się jeszcze często nieprzychylne podejście urzędników do stosowania przepisów wspólnotowych. Przykładowo w jednej z decyzji dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku stwierdził, że "nie jest uprawniony do oceny zgodności ustawodawstwa krajowego z prawem wspólnotowym, a jako organ administracji państwowej jest obowiązany do stosowania w pierwszej kolejności przepisów krajowych (ustawy o podatku od towarów i usług)". Decyzja ta w oczywisty sposób narusza przepisy op, stanowiące, że dyrektor izby skarbowej jako organ odwoławczy powinien zmienić lub uchylić z urzędu postanowienie naczelnika w sprawie wiążącej interpretacji podatkowej, jeżeli uzna, że takie postanowienie rażąco narusza orzecznictwo ETS. Natomiast dyrektor izby w cytowanej decyzji wprost stwierdził, że jest zobowiązany stosować przede wszystkim przepisy krajowe, wykazując tym samym nie tylko nieznajomość klasycznych już wyroków Trybunału mówiących o prymacie prawa wspólnotowego nad krajowym porządkiem prawnym, ale także przepisów op.

Trzeba jednak zaznaczyć, że urzędy coraz odważniej odwołują się do wyroków ETS oraz starają się wydawać interpretacje "na podstawie prawa unijnego". Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w swojej interpretacji stwierdza: "Jak podkreślano wielokrotnie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, uznanie transakcji sprzedaży udziałów za usługę finansową jest jak najbardziej możliwe i dopuszczalne" oraz podaje listę wyroków ETS na poparcie swojej tezy.

Organy podatkowe muszą więc działać zgodnie z prawem unijnym, uwzględniając wyroki ETS. Jeżeli tego nie robią i wydają decyzje z jawnym naruszeniem przepisów prawa unijnego, to jest to przesłanka do stwierdzenia nieważności takich decyzji. (…)

(źródło: Rzeczpospolita )